Pomoc psychologiczna online w czasie lockdownu

Szanowni Państwo,
W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w trakcie lockdownu
jest możliwość uzyskania pomocy psychologicznej w trybie online.

Dla kogo i kiedy?

Usługi online za pomocą komunikatora Skype  adresowane są wyłącznie do poszukujących wsparcia psychologicznego osób dorosłych. Rozwiązanie to będzie stosowane za zgodą obu stron i tylko w przypadku, gdy niedostępna jest możliwość korzystania z usług stacjonarnych oraz gdy stan pacjenta pozwala na taką formę pracy.

Zasady

Sesje prowadzonej przez Skype’a wymagają przestrzegania takich samych warunków, jak spotkania w gabinecie: punktualnego rozpoczynania i zakończenia sesji, zadbania o dyskretne miejsce do prowadzenia rozmowy bez świadków. Jako psycholog będę dostępna online w komunikatorze o umówionej godzinie, do pacjenta należy zadbanie o połączenie się ze mną. Mój login Skype: Aga Pietkiewicz (agapietkiewicz) lokalizacja: Gdańsk.

Zakres rozmowy jest taki sam jak podczas tradycyjnych sesji: otwarta i swobodna wymiana skupiająca się na emocjach pacjenta, jego myślach, potrzebach i relacjach z ważnymi osobami. 

Ograniczenia i wymagania techniczne 

Rozmowa za pomocą komunikatora rzecz jasna nie zastąpi w idealny sposób spotkania twarzą w twarz, w jednym pomieszczeniu. Ze względu na brak bezpośredniego kontaktu konsultacje online odbiegają od spotkań, które mają miejsce w gabinecie. Należy także brać pod uwagę ograniczenia technologiczne, np. mogą pojawić się zakłócenia obrazu lub dźwięku. W sytuacji nasilonych problemów można telefonicznie, w miarę możliwości, ustalić termin zastępczy konsultacji. Kontakt telefoniczny 605-565-321.

Aby zadbać o stabilność obrazu  najlepiej korzystać z komputera, który ma stały dostęp do Internetu. Komputer musi być  wyposażony w mikrofon, głośnik/słuchawki i kamerę. Ważne, by przed pierwszym spotkaniem online zadbać o aktywne konto Skype, a przed każdym połączeniem upewnić się, że kamera, mikrofon, głośnik/słuchawki są włączone. Korzystanie podczas rozmowy ze słuchawek zwiększa szansę na zachowanie dyskrecji. 

Szczegółowe informacje jak przygotować się w warunkach domowych do psychoterapii online

Płatność

Za usługi realizowane online obowiązuje płatność przelewem w terminie 3 dni od realizacji usługi. Po zakończeniu rozmowy wystawię paragon za usługę z płatnością przelewem lub imienny rachunek – w zależności od indywidualnych ustaleń. 

W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę sesji, np. Jan Kowalski, 16.03.2020, a w wypadku wystawienia imiennego rachunku tylko jego numer. Dane do przelewu zostaną przekazane mailowo.

Ochrona danych

Na koniec kilka słów o zasadach etycznych. Oddziaływania psychologiczne online podlegają takim samym zasadom etyki zawodowej jak te prowadzone stacjonarnie. Dane i informacje o osobach korzystających z usług online są chronione w sposób administracyjny, fizyczny i techniczny. Psychoterapeuta ma obowiązek prowadzić dokumentację pracy z pacjentami, bez względu na to, w jakiej formie ona się odbywa (stacjonarnej czy online). W celu ochrony danych wrażliwych prowadzona przeze mnie dokumentacja jest zanonimizowana oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. 

Dokładam wszelkich starań, aby kontakt online odbywał się w sposób bezpieczny. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenia technologii telekomunikacyjnych, które sprawiają, że każdy z nas jest narażony na ryzyko utraty poufności. W sytuacji usług online niezbędne  jest przez obie strony (psychologa i pacjenta) zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, stosowanie programu  antywirusowego. 

Nawiązanie kontaktu z psychologiem świadczącym wsparcie online w ramach pomocy psychologicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w klauzuli informacyjnej (poniżej).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Pietkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne, adres siedziby Gdańsk, ul. Stolema 54/9 NIP 5471473805 REGON 192800438. Dodatkowym  miejscem wykonywania działalności jest lokal przy. ul. Kartuskiej 356a.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, psychoterapia, interwencja kryzysowa)
– na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) dane: imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie na potrzeby pacjenta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej lub psychoterapii) adres mailowy, adres zamieszkania, PESEL
– i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust.2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.
– i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust.2c).
– i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust.2c).

3. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:
– superwizorowi, na potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego
– innemu specjaliście (psychiatrze, psychoterapeucie, psychologowi) w celu konsultacji
– księgowej, w sytuacji konieczności wystawienia rachunku na potrzeby pacjenta
– bankowi – w sytuacji dokonania opłaty w formie przelewu bankowego
– portalowi społecznościowemu Facebook – w razie kontaktu poprzez fanpage www.facebook.com/agnieszkapietkiewiczpsychoterapia/
– komunikatorowi internetowemu Skype lub Zoom – w razie kontaktu przez komunikator internetowy

4. W sytuacji korzystania z Facebooka, Skype’a lub Zoom Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 6 lat od zakończenia wykonania umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie informuję, że odmowa ich podania oraz nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest równoznaczne z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Agnieszka Pietkiewicz psycholog Gdańsk psychoterapia online